.23 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Sportu i Kultury „Wyspa Koni” w Ostroszowicach miał miejsce pokaz, wieńczący międzynarodowe warsztaty tańca współczesnego zorganizowane przez Fundację Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”. W malowniczej scenerii u podnóża Gór Sowich, w oazie ciszy i w atmosferze nadchodzącej nocy widzowie mogli uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu kulturalnym. Uczestnicy bezpłatnych warsztatów, rekrutujący się ze szkół artystycznych regionu wyszehraszkiego (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz zaproszeni goście z Ukrainy przedstawili swoje performensy w przestrzeni, otaczających ośrodek ułomkach murów, z wykorzystaniem stogów słomy i stodoły, wypełnionej pachnącym, świeżo zebranym sianem. Przybyłym na pokaz władzom gminnym (Wójt Gminy Marek Chmielewski oraz Jego Zastępca Pani Jolanta Zarzeka) absolutnie nie przeszkadzało to, iż krzesła zastąpione zostały snopami siana. Uczestnicy tańczyli zarówno na sianie, jak i belkach stropowych. Ta część pokazu została przygotowana pod kierunkiem uznanej performerki i choreografki Oli Osowicz, współpracującej z światowymi sławami współczesnego tańca i performensu. To efekt ćwiczeń, którym przyświecała idea przekraczania własnych ograniczeń, wyzwalania twórczej ekspresji, poszukiwania własnej tożsamości w toku improwizacji na najwyższym poziomie kreacji ruchowej. Taniec na trawie, słomie i siane, z wykorzystaniem atmosfery zapadającego zmroku. Część druga to przedstawienie contemporary dance (wywodzącego się z klasycznego baletu tańca współczesnego) na profesjonalnej sali baletowej „Wyspy Koni”. Przedstawienie zostało zainspirowanego opowiadaniem Franza Kafki „Przemiana”. Warto nadmienić, że uczniowie konserwatoriów artystycznych oraz szkół tańca czy szkół baletowych mogli wykazać się w pełni swoim profesjonalizmem. Reżyser, scenograf i autor układu to światowego formatu choreograf Anatoliy Ivanov, wspierany przez żonę Paulę . Jak to określił Wójt Gminy Pan Marek Chmielewski: „Sztuka wysoka zagościła w Ostroszowicach”. Adepci contemporary dance pod kierunki Anatola Ivanova oczarowali i urzekli widownię. Niezwykle trudny Kafkowski temat przeistoczenia się człowieka w robala ukazali w inspirujący sposób. Widz mógł mieć wrażenie, że nie znajduje się w przestrzeni rustykalnej, tylko niemalże przeniesiony zostaje w na deski zawodowej sceny baletowej. Wykorzystanie kanonu, powtarzalność fraz tematycznych, budowanie napięcia i dramaturgii poprzez stosowanie kontrapunktów to tylko niektóre elementy techniczne.
Notabene technika slow motion i streching z powodzeniem została wykorzystana w obu częściach, budując fantastycznie nastrój oraz zamykając kompozycyjnie całość.
 
Zaproszeni widzowie wywodzący się zarówno ze społeczności lokalnej (Ostroszowice, Bielawa, Dzierżoniów, Myśliszów, Pieszyce), jak i przybyli goście z Wrocławia raz gościnie z Teatru Formy dziękujemy :-) gromko nagrodzili zasłużonymi brawami występujących artystów. Blisko dwugodzinny „ spektakl” z pewnością nikogo nie znużył. Nawet o 22.30 można było zauważyć zafascynowane tym, co się dzieje dzieci, które dzielnie towarzyszyły swoim rodzicom.
Z tego, co nam wiadomo, nie jest to ani pierwsze, ani ostatnie tak ciekawe przedstawienie na „Wyspie Koni”. Zachęcamy do uważności w śledzeniu repertuaru.

 
 
 
 
 
 
Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” umożliwiła tak zebranym widzom, jak i uczestnikom warsztatów uczestniczenie w przedsięwzięciu całkowicie bezpłatnym, pozyskując Fundusze Wyszehradzkie dla naszego regionu.
 
Projekt został zrealizowany dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu.
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Project was supported by the International Visegrad Fund

 

 

Project Summary TRANSFORMATION- Contemporary Dance Workshop                                

 

       On 23rd August 2013 in the Centre for Sport and Culture "Horse Island " took place performance which closed international dance workshops organized by the Foundation of Development of Culture, Arts and Education, "Open Doors". In fabulous scenery at the foot of the Owl Mountains, in an oasis of peace surrounded by twilight atmosphere audience can participate in a unique cultural event. Participants of free workshops were recruited from Visegrad art conservatory (Poland , Czech Republic, Slovakia , Hungary) and invited guests from Ukraine presented their performances in the ruins of the fold, the sheaves of straw and in the barn on fresh cut hay. Representation from local government (Mayor Marek Chmielewski and his deputy Mrs Jolanta Zarzeka) was absolutely delighted that chairs have been replaced by sheaves of hay. Participants danced both the hay and wooden beams. This part of the show has been prepared under the supervision of a recognized performer and choreographer Ola Osowicz who has experience working with famous contemporary dancers and performers. This was effect of exercises which were inspired by idea of pushing their own limits, triggering creative expression, search for identity in improvisation at the highest level of physical creation. Dancing on the grass, straw and hay surrounded by twilight.
The second part was performance of contemporary dance ( derived from classical ballet, contemporary dance ) at  professional ballet hall. The show was inspired by Franz Kafka's short story “Transformation" . It is worth mentioning that the student’s conservatories and schools of artistic dance and ballet schools were able to demonstrate fully their professionalism. The director-the author of the world famous choreographer -Anatoliy Ivanov , supported by his wife, Paula . After the final perfomace the mayor Marek Chmielewski said: " High Art has arrived itself in Ostroszowice ". Students of contemporary dance under the direction of Anatoliy Ivanov charmed and enchanted the audience. Kafka's extremely difficult subject of transformation from the man into a bug was showed in an inspiring way. The viewer might have the feeling that they are not in the rustic place, but is almost moved in on the boards of professional ballet scene. The use of the canon, the repetition of thematic phrases, building tension and drama through the use of counterpoint are some technical elements which were used during performance.
 Technique of slow motion and stretching has been used successfully in both parts and builds a fantastic mood and build composition.
 
Extended photo report from the will be published soon on the Foundation's website . otworzdrzwi.pl / projects / transformation / and

Horses and Islands www.wyspakoni.pl
 
The invited audience came from local region (Ostroszowice , Bielawa , Dzierżoniów, Myśliszów , Pieszyce) but there were also a lot of guests from Wrocław including actors and  Theatre Forms. Deserved applause from audience closed event.  The performance took over two hour but despite late time we could notice fascinated face of children who bravely accompanied by their parents.
From what we know, it is neither the first nor the last as interesting presentation on "The Island Horse". We encourage you to keep track of incoming repertoire.