Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” umożliwiła  widzom, jak i uczestnikom warsztatów uczestniczenie w przedsięwzięciu całkowicie bezpłatnym, pozyskując Fundusze Wyszehradzkie dla naszego regionu.
 
Projekt został zrealizowany dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu.
 

 


 

PRZEMIANA - Warsztaty Tańca współczesnego

Termin: 17-25 sierpień 2013
Lokalizacja: Centrum Kultury i Sportu, "Wyspa Koni"

Warsztaty poprowadzi Ola Osowicz & Anatoliy Ivanov

Formularz

rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/1kxUBF_jJmN9rUAHWijjd_Yt7qo-2yBnSf7rGUufmYd0/viewform

Kontakt: biuro@otworzdrzwi.pl

Współczesne Warsztaty taneczne dla młodych ludzi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którzy są zainteresowani tańcem, baletem i  pracą z ciałem. Młodzież  weźmie udział w zajęciach tanecznych i integracyjnych, ale nie tylko. Młodzież przygotuje  specjalny performance dla członków społeczności lokalnych, które mają utrudniony dostęp i możliwości, aby wybrać się na wydarzeniach artystycznych do większych miast, to będzie spotkanie dwóch różnych SPOŁECZNOŚCI.

Główną ideą projektu będzie integracja miejscowej młodzieży z młodzieżą z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Poprzez warsztaty młodzież  z krajów wyszehradzkich przygotuje  happening dla  społeczności lokalnej . To będzie wyjątkowe, oryginalne spotkanie tych dwóch społeczności .  Celem warsztatów jest również integracja młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez działania artystyczne.  W trakcie ich trwania  będą poznawać swoje granice, rozwój świadomości swojego ciała, grupy i orientacja w przestrzeni . Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi współczesnymi  technikami tanecznymi, w wyniku czego  umożliwi im to  poszukiwanie indywidualnego stylu.

Projekt ma doprowadzić do stworzenia spektaklu tańca - modern balet "Transformation" inspirowanego opowiadaniem Franza Kafki. Wynik warsztatów zostanie zaprezentowany  na zakończenie warsztatów dla zaproszonej publiczności, gości specjalnych, członków społeczności lokalnych i dziennikarz. To będzie także specjalny happening, spotkanie integracyjne z lokalnej społeczności.

 

W projekcie weźmie udział 16 młodych ludzi z uczelni artystycznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej: 4 osoby z Czech, 4 ze Słowacji, 4 z Węgier i 4 z Polski. Dla nich będzie to wspaniałe i nowe doświadczenie, integracja z ludźmi z sąsiednich krajów. Warsztat obejmuje praktyczne zajęcia oraz dyskusje, ćwiczenia relaksacyjne, lekcje baletu, japoński zajęć tańca butoh. Młodzi ludzie będą też wymieniać opinie na temat  stereotypów  swoich krajów i krajów ościennych oraz spotkać się z lokalną społecznością.

Czesko-słowacko-węgiersko-polskim spotkanie będzie  promować współprace sąsiadujących krajów i próbę podejmowania bliższych kontaktów z organizacjami partnerskimi.

Może w przyszłym roku będzie można zobaczyć ten spektakl w krajach partnerstwa.

PARTNERZY:

Zdruzenie Forsa

LINK: http://www.forsa.sk

Artove Sdruzeni Cylindr

LINK: http://www.hanastrbova.wbs.cz/Hana_Strbova.html

EGYESÜLET SALGÓTARJAN SZINHÁZÁÉRT 

LINK: http://zentheszinhaz.hu

Konzervatorium Kosice

LINK: http://www.konke.sk

Salgotaryan Szinhazaert Egyesulet

LINK: http://zentheszinhaz.hu

Wyspa Koni

LINK: http://www.wyspakoni.pl

Agencja Impresaryjna Waj

LINK: http://www.waj.art.pl

Projekt realizowany dzięki Międzynarodowemu Funduszu Wyszehradzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFORMATION- Contemporary Dance Workshop

 

Dates: 17-25 August 2013

Lead by: Ola Osowicz & Anatoliy Ivanov

Location: Centre of Sports and Culture: "The Island of Horses"

Contact: biuro@otworzdrzwi.pl

Registration form: https://docs.google.com/forms/d/1kxUBF_jJmN9rUAHWijjd_Yt7qo-2yBnSf7rGUufmYd0/viewform

 

Contemporary dance workshop  for young people from Poland,Czech Republic, Slovakia and Hungary who are interested in dance, ballet and work with the body.Youth will take part in dance classes and integrate but not only with themselves.They will prepare special performance/happening for local community members that are quite poor and have no opportunities to go for an artistic events to bigger towns-it will be meeting of two different communitie.

The main idea of the project will be the integration of the local youth with youth from Visegrad countries. Through the workshop Youth from Visegrad countries will prepare final performance/happening for young people-local community members. It will be special, original meeting these two communities.The aim of this course is also to integrate the Youth from Visegrad countries through artistic activities-they will test their own limits, develop the deeper awareness of the body, group, and orientation in space. The workshop aims to familiarize participants with a variety of contemporary dance techniques, and as a result they facilitate the search for an individual style.

The project is expected to lead to create a spectacle of dance – modern ballet "Transformation" inspired by Franz Kafka's short story with the same title.The performance will be shown at the end of the workshop for invited audience, special guests, local community members and journalist. It will be also a special happening, integration meeting with local community members.

In the project will take part 16 young people from artistic schools from Visegrad countries: 4 people from Czech Republic,4 from Slovakia,4 from Hungary and 4 from Poland.For them it will be a great and new experience,integration with the people from neighboring countries. Workshop covers practical lessons as well discussions, relaxation exercises, ballet lessons, Japanese butoh dance classes. The young people will also exchange opinions about he stereotypes of their countries and neighboring countries and meet with local community.

Czech-Slovakian-Hungarian-Polish meeting will be a way to promote the neighboring countries cooperation and making closer contact with the partner organizations.


Organizator will provide:
- 5 hours of contemporary dance classes per day
- accommodation
- alimentation

Requirements:
- communicative knowledge of English or Polish
- creativity and commitment
- age group 18-30 years

 

Maybe in the next year it will be possible to show this performance in the partnership's countries.

PARTNERS:

Zdruzenie Forsa

LINK: http://www.forsa.sk/

Artove Sdruzeni Cylindr

LINK: http://www.hanastrbova.wbs.cz/Hana_Strbova.html

EGYESÜLET SALGÓTARJAN SZINHÁZÁÉRT 

LINK: http://zentheszinhaz.hu

Konzervatorium Kosice

LINK: http://www.konke.sk

Salgotaryan Szinhazaert Egyesulet

LINK: http://zentheszinhaz.hu

Wyspa Koni

LINK: http://www.wyspakoni.pl

Agencja Impresaryjna Waj

LINK: http://www.waj.art.pl

Projekt realizowany dzięki Międzynarodowemu Funduszu Wyszehradzkiego 

 

 Invitation

We would like to invite You  to representation summary of the project

 “Transformation” Contemporary Dance Workshop.

23rd  September 2013

Centre of Sports and Culture, "Wyspa Koni”

Poland, Ostroszowice, 15 Polna Street