Fundacja ”Otwórz Drzwi” skupia wokół idei artystycznych młodych twórców,prowadzi działalność terapeutyczną, zajmuje się organizacją
imprez o charakterze artystycznym z
udziałem twórców polskich i zagranicznych. Prowadzi i ma kompetencje do działań szkoleniowych. 


Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczną wśród młodzieży
szczególnie zagrożonej
wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych. Wszyscy członkowie
Fundacji aktywnie współtworzą tę instytucję,
propagując wartości na rzecz porozumienia i komunikacji
między ludzkiej a także wspierania młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej oraz
umożliwiając wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Fundacja w swoich działaniach szczególny
nacisk kładzie na
problematykę równości, praw człowieka, tolerancji, ksenofobii i antysemityzmu oraz roli postaw obywatelskich
w
ramach społeczeństwa europejskiego. 

Skład zarządu:
Katarzyna Bartak-Surówka - Prezes zarządu
Maria Chwierut - Członek zarządu
 

Rada fundacji:
Alina Józefiak
Alicja Szady
Adam Piasecki